Узнай свой IP адрес
Internet sürətini ölç
Kompüterini online Antivirusla yoxla
Проверить

 

 

   Məryəm Rzabala qızı Şəfiyeva

             Məryəm Rzabala qızı Şəfiyeva    biologiyaüzrə fəlsəfə doktoru, dosent və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının RəyasətHeyətinin əməkdaşıdır. O,  hazırda 40elmi əsərin, bir neçə monoqrafiya, dərs vəsaiti və tədris proqramlarının müəllifidir.

         Elmi-tədqiqat sahəsi biologiya elmləriüzrə olub mikrobiologiya, biokimya, genetika, sitologiya və s. bu kimi biolojipredmetləri tədqiq və tədris edir. O, elmi-tədqiqatla yanaşı,  elmi-pedaqoji fəaliyyət göstərir, ali təhsilsistemində çalışır, respublikamızın ali məktəblərinin kafedral dosentdir

   Məryəm Şəfiyeva     

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Lənkəran rayonu, Boladi kəndi.
Təvəllüdü: 29.12.1949.
Təhsili: Azərbaycan DövlətUniversiteti, Biologiya fakültəsi.
Elmi dərəcəsi: Biologiya üzrə fəlsəfədoktoru
Elmi rütbəsi: dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisasşifri və ixtisasın adı:
24-Biologiya, 2414.01-mikrobiologiya .
Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:
40 elmi əsər(məqalə və tezislər), 1monoqrafiya, 3 kitab, 4 tədris proqramı
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 15
Əsas elmi nailiyyətləri:
“Torpaq-Mikrob-Bitki” ekosistemininbioekoloji amillərinin  molekulyarəsasları işlənib hazırlanmış, əsas elmi nəticələr nəzəri  cəhətdən əsaslandırılmış, elmi-praktiki əhəmiyyətihərtərəfli tədqiq edilmiş, mühüm nəticələri  haqqında olan  məqalələr yazılmış, elmi  mətbuatda dərc olunmuş və elmi hesabatlarhazırlanmışdır.
Kadr hazırlığı:
Elmlər namizədlərin  və magistrların sayı: 16
Əsas elmi əsərlərin adları:  

  Torpaq mikroorqanizmlərinqarşılıqlı münasibəti və kənd təsərrüfatı bitkiləri.

       Azərbaycan ET Eroziya və Suvarmaİnstitutunun əsərləri. Bakı-2000.

 Kök yumrucuqlu bakteriyalar, xassələri vəonlardan alınan bakterial gübrələr.

          Azərbaycan  Aqrar Elm jurnalı. Bakı-1995. № 1-2

Ekomoleculyar cellcomposition in  the the“Plant-soil-microorganism” (PSM) system.    

           “Ekoenerqiya“ üzrə IV Beynəlxalqelmi-praktiki konfransı.Bakı-2002.

Dənli vədənli-paxlalı bitkilərin məhsuldarlığının yüksəldilməsinin mikrobiolojiəsasları.   

             Azərbaycan ET Eroziya və Suvarmaİnstitutunun əsərləri. Bakı-2000.

Torpaqlaraküləş və selluzanın daxil edilməklə atmosfer azotunun intensiv fiksasiyası.

              Azərbaycan TorpaqşünaslarCəmiyyətinin əsərləri. VIIIcild. Bakı- 2001

Mikrobhüceyrəsində bioloji funksiya yerinə yetirilməsində üzvi maddələrin yaralılığı.

              Azərbaycan  Aqrar Elm jurnalı Bakı,2001. № 1-2.

Aspergilluscinsli göbələk növlərinin bəzi fizioloji xüsusiyyətləri.

             АМЕА, Mikrobiologiya İnstitutununelmi əsərləri. IVcild. Bakı-2007

Becərilən   torpaqların bioloji   aktivliyi. 

              АМЕА, Mikrobiologiya İnstitutununelmi əsərləri. IVcild. Bakı-2007

Mikrobiologiyavə biotexnologiya.

                     Lənkəran, İTM, 2001,10s.
Сельскохозяйственная микробиологияНагорного Ширвана.

                  Баку,"Елм", 2010, 140 стр.
Mikrobiologiya və virusologiya.

                   Bakı, "MBM",MMC,2010,16s.
Mikropbioloji təcrübələrə aid tapşırıqlar.

                   Bakı"Nurlar", 2011, 121 s.
Genetika.

                    Bakı,"Elm", 2012, 132 s.
Sitologiya.

                      Sumqayıt,"SDU", 2012, 145s.
Pedaqoji fəaliyyəti:
Bakı Dövlət Universiteti ,LənkəranDövlət Universiteti  və SumqayıtDövlət  Universiteti
İş yeri: AMEA-nın  Rəyasət Heyəti,
Vəzifəsi: AMEA-nın  Rəyasət Heyətinin əməkdaşı.

     

      

 

 

 

© Boladim

Ünvan

Lənkəran rayon Boladi kənd

Адрес: Lənkəran rayon Boladi kənd


Телефон: Telefon: +994 70 340 40 97

E-mail: E_poçt : seyranaliyev@mail.ru

Создать бесплатный сайт с uCoz